Serveis integrals d’arquitectura

DES del NOSTRE DEPARTAMENT TÈCNIC T’OFERIM ELS SEGüENTS SERVEIS:

ARQUITECTURA

Obra nova, rehabilitacions, reformes integrals , intervencions en patologies, legalitzacions…

INFORMES I CÈDULES

Cèdules d’habitabilitat i tramitacions, informes de certificació energètica, ITE, informes de patologies…

SEGURETAT I SALUT

Plans de seguretat i salut, estudis de seguretat i salut, coordinació en fase de projecte i obra de seguretat i salut…

ENGINYERIA

Projecte d’activitat, projecte elèctric, projecte de legalització, projecte de telecomunicacions, projecte de calefacció…

URBANISME

Pla Parcial, projectes d’urbanització, Pla Especial Urbanístic , estudis de detall, modificacions puntuals, reparcel·lacions….

INTERIORISME

Disseny interiors, supressió de barreres arquitectòniques en habitatges i comunitats, projectes d’instal·lació  d’ascensors en comunitats…

TRAMITACIONS

Tramitacions a departaments oficials, generalitat, ajuntaments, consells comarcals, sol·licitud de permís d’obres, assegurances decenals , tràmits a oficines de control tècnic…

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Aixecament planimètrics, topografia, estudis geotècnics, estudis mediambientals, estudis estalvi energètic, dossiers comercials (plànols i render) , taxacions, amidaments, llibre edifici…

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial

Truca’ns: +34 972 30 21 63 |  639 12 25 53